POLÍTICA DE PRIVACITAT

  • Miranda Interiorisme, S.L. informa als usuaris d'aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se'ls hi puguin requerir o que es puguin obtindré amb la ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

  • De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Miranda Interiorisme, S.L. informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer.

  • La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

  • L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veritables. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l'esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

  • Als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l'usuari presta el seu consentiment per a l'enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Miranda Interiorisme, S.L. a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per Miranda Interiorisme, S.L. o per qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment l'enviament d'aquestes comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Miranda Interiorisme, S.L., podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.

  • Si ho desitja pot dirigir-se a Miranda Interiorisme, S.L., domiciliada al Carrer Rocafort, 87, Botiga, 08015 – Barcelona o enviar un correu electrònic a xavi@moblesmiranda.com, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

  • Miranda Interiorisme, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Miranda Interiorisme, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.